3

._89.Корекция на Неползван Данъчен Кредит за Стоки и Услуги, Които Са или Биха Били Дълготрайни Активи.

       • Регистрирано лице, което частично или пропорционално е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока (в т.ч. за изграждане на недвижим имот) или е приспаднало частичен данъчен кредит за получена услуга, които са или биха били дълготрайни активи (тоест със стойност на придобиване над 5 000 лв.), и извърши облагаема доставка на стоката или услугата, има право да приспадне неползвания при придобиването данъчен кредит, който се изчислява по определени в закона формули. Правото на увеличен данъчен кредит се упражнява в данъчния период, в който е извършена доставката на стоката или услугата, или в един от следващите 12 данъчни периоди, чрез съставяне на протокол и отразяването му в Дневника за покупките и Справка-декларацията за този данъчен период.

            (виж пример 166)

       • Корекция на ползван или неползван данъчен кредит се извършва и при:

- предоставяне на стоки за лично ползване от собственик, управители или служители;

- безвъзмездно прехвърляне на стока на трето лице (в т.ч. недвижим имот);

- неползван данъчен кредит и последваща промяна на целите за ползване на придобит актив (в т.ч. недвижим имот);

- дерегистрация за наличните активи (в т.ч. недвижими имоти).

(виж пример 167)

(виж примери 166 и 167 от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

(чл.**, ал.*, ал.*, ал.* и ал.*; чл.*** от ЗДДС / чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник