3

._61.Кога Може да се Прекрати Регистрация по Режим Извън Съюза.

       • Регистрацията по ”Режим Извън Съюза” се прекратява по инициатива на лицето, когато вече не извършва такива доставки, вече не отговаря на условията за регистрация или реши да не прилага ”Режим Извън Съюза”.

       • Дерегистрацията по ”Режим Извън Съюза” се извършва в определени срокове, след настъпване на определени обстоятелства, с електронно заявление по образец до НАП София, който в срок до 14 дни проверява основанията за дерегистрация и издава акт, с който извършва или мотивирано отказва дерегистрация. Актът се връчва по електронен път.

       • За дата на дерегистрация по ”Режим Извън Съюза” се счита първият ден на тримесечието, следващо тримесечието на получаване на акта за дерегистрация.

       • Регистрацията по ”Режим Извън Съюза” се прекратява по инициатива на НАП, когато за лицето се установи, че не отговаря на условията за регистрация, че в продължение на осем данъчни периода не е извършвало доставки по режима, системно неспазване на задълженията по прилагане на режима. За дерегистрацията по инициатива на НАП се издава акт, който се връчва на лицето по електронен път.

       (чл.*** от ЗДДС / чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник