3

.137.Кога е Задължителна Регистрацията по ЗДДС.

       • На задължителна регистрация по ЗДДС подлежат:

     - Лица, установени в България, достигнали облагаем оборот от 50 000 лв. за предходните 12 месеца;

  (Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки и получените авансови плащания. Доставките на финансови и застрахователни услуги също се включват в облагаемия оборот, при условие че са свързани с основната дейност на лицето. При вливане, отделяне или покупка на предприятие също се взема предвид облагаемият оборот, дошъл от преобразуването. Има точно определени доставки, които не се включват в облагаемия оборот.)

  Важно 1: Ако облагаемият оборот е равномерен и системен, се следи на месечна база, и в 7-дневен срок след изтичане на месеца, в който е натрупан, се подава заявление за регистрация.

   Важно 2: Ако облагаемият оборот се натрупва с еднократна сделка или може да се достигне в рамките на два месеца, тогава той се следи на ежедневна база и заявлението за регистрация се подава в 7-дневен срок от деня на достигане на облагаемия оборот.

                        (чл.**, ал.*, ал.*, ал.*, ал.*, ал.*, ал.* и ал.* от ЗДДС) (виж примери *** и ***)

         Свързани лица, две или повече, които действат съгласувано в един и същ търговски обект и извършват еднородна дейност последователно (или успоредно), се считат, че натрупват общ облагаем оборот за предходните 12 месеца. За еднородна се приема дейност, за която са налице значителна идентичност на две или повече от следните характеристики:

                             -- предлаганите стоки или услуги;

                             -- ползваните активи;

                             -- персонал;

                             -- търговска марка или наименование на обекта;

                             -- доставчиците или клиентите.

         Не се приема, че е налице последователно извършване на еднородна дейност между две лица в един търговски обект, ако има прекъсване за повече от един месец от преустановяване дейността на първото лице и започване дейността на второто лице.

                 (чл.**, ал.** и ал.** от ЗДДС)

     - Лица, които не са установени в България, в 7-дневен срок преди датата на извършване на облагаема доставка в България, освен ако не са регистрирани на друго задължително основание;

                 (чл.**, ал.* от ЗДДС)

     - Лица, установени в държава от ЕС и неустановени в България, които извършват доставки на стоки, които се монтират или инсталират в страната за тяхна сметка и получателят не е регистриран по ЗДДС; (чл.** от ЗДДС) (виж пример 193)

     - Лица, които получават услуги с място на изпълнение в България, които са облагаеми и ДДС е изискуем от получателя (защото доставчикът не е установен в страната) във връзка с доставки, които са свързани със:

  -- електроенергия, природен газ, топлоенергия и хладилна енергия;

  -- стоки, които се монтират или инсталират за сметка на доставчика, който е от ЕС;

  -- доставки на услуги, когато получателят е данъчно задължено лице.

                                    (чл.***, ал.* от ЗДДС) (виж пример 194)

     - Лица, които са установени в България и предоставят услуги с място на изпълнение на територията на държави от ЕС; (чл.***, ал.* от ЗДДС) (виж пример 195)

     - Лица, които не са установени в България, не са регистрирани по ”Режим Извън Съюза”, ”Режим В Съюза” или на определено друго основание по ЗДДС и доставят далекосъобщителни услуги, радио-телевизионно излъчване или електронни услуги, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени в България; (чл.*** от ЗДДС / чл.***, ал.** от ППЗДДС) (виж пример 196)

     - Лица, регистрирани за целите на ДДС в държава членка на ЕС, които извършват доставки с място на изпълнение на територията на България при условията на дистанционна продажба и приходът им от тези доставки за текущата или предходната календарна година ще надхвърли 70 000 лв.; (чл.** от ЗДДС) (виж пример 197)

     - Лица, които са получатели по ВОП и данъчната основа по придобиванията им за текущата календарна година ще надхвърли 20 000 лв.; (чл.**, ал.*, ал.*, ал.*, ал.*, ал.* и ал.* от ЗДДС) (виж пример 198)

     - Лица, които не са установени в България, в 7-дневен срок преди датата на извършване на ВОП в България, който е във връзка с последователни доставки на стоки или който е в резултат на нарушено условие на режима за складиране на стоки до поискване.

                        (чл.**, ал.* и ал.* от ЗДДС) (виж пример 199)

       • Има точно определени правила:

     - кога регистрация на едно основание се счита за регистрация и на друго основание и кога не се счита;

     - кога, въпреки регистрацията на едно основание, се изисква регистрация и на друго основание;

     - за сроковете, в които се следят и изчисляват облагаемият оборот или придобиванията за регистрация на различните основания;

     - за необходимите документи за регистрацията по ЗДДС.

                        (чл.***, чл.*** и чл.** от ЗДДС/ чл.** и чл.** от ППЗДДС)

       • За всяка задължителна регистрация по ЗДДС има определен срок, в който трябва да се подаде заявление за регистрация.

      (виж примери ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.**; чл.**; чл.***, ал.* и ал.*; чл.***; чл.**; чл.** от ЗДДС / чл.**; чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник