3

._88.Корекция на Ползван Данъчен Кредит за Унищожени, Бракувани или Липсващи Стоки. Корекция на Ползван Данъчен Кредит за Стоки и Услуги, с Които са Извършени Последващи Освободени Доставки.

       • Регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално е приспаднало данъчен кредит за произведена, закупена или внесена от него стока (в т.ч. недвижим имот), ако:

            - същата бъде унищожена или бракувана; или

            - за нея се установи че липсва, независимо от причините; или

            - тя бъде продадена при условията на освободена от ДДС доставка,

       същото лице дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит, тоест дължи възстановяване на приспаднатия данъчен кредит.

            (виж пример 163)

       • Регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално е приспаднало данъчен кредит за получена услуга, ако извърши последваща освободена доставка на услугата, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

            (виж пример 164)

       • Корекцията в намаление на ползвания данъчен кредит за стоките (в т.ч. недвижими имоти) и услугите, които са или биха били дълготрайни активи (тоест със стойност на придобиване над 5 000 лв.), се изчислява по определени в закона формули и се извършва в данъчния период, в който са възникнали обстоятелствата, водещи до корекция, и се документира с протокол, който се отразява в Дневника за продажбите за същия данъчен период.

            (виж пример 165)

       • Всички корекции на данъчен кредит се извършват чрез издаване на протокол, чиито реквизити са изброени в правилника към закона и който се отразява в Дневника за продажбите.

       (виж примери 163, 164 и 165 от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.**, ал.*, ал.*, ал.* и ал.*; чл.*** от ЗДДС / чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник