3

._86.Как се Изчислява Правото на Пропорционален Данъчен Кредит за Стоки и Услуги, Които ще се Използват Както за Основната Дейност, Така и за Лични Нужди.

       • За стоки или услуги, които не са или не биха били дълготрайни активи, регистрирано по ЗДДС лице може да ползва данъчен кредит за размера на данъка върху тези стоки или активи, който съответства на тяхното използване за независимата му икономическа дейност, свързана с облагаеми доставки, като изключи частта от използването на тези стоки или услуги за личните нужди на собственика или негови служители, в т.ч. да изключи и частта от използването им за освободени доставки.

       • В този случай лицето трябва да определи с разумен метод пропорцията на използването на стоките или услугите за независимата икономическа дейност на лицето, свързана с облагаеми доставки, спрямо използването им за лични нужди на собственика или негови служители, в т.ч. и пропорцията за използването на стоките и услугите за освободени доставки.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.*** от ЗДДС / чл.**** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник