3

._77.Как се Ползва Правото на Данъчен Кредит при Обратно Начисляване

       • При доставки, ДДС за които се начислява и изисква от получателя (тоест обратно начисляване), също е налице право на данъчен кредит за получателя, дори и доставчикът да не е издал фактура на получателя. В този случай данъчният кредит за получателя се ползва (приспада) в същия данъчен период, в който е начислен данъкът – получава се нетиране (нулиране) на ДДС разчета по тази покупка.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник