3

._95.Как и в Какъв Срок се Документират Доставките (Продажбите) за Целите на ЗДДС.

       • Данъчните документи, с които се документират доставки и измененията в доставки, са фактура, известие към фактура и протокол.

       • Всеки доставчик е длъжен да издаде фактура за извършена от него доставка на стока или услуга или за получено авансово плащане, в срок до 5 дни от възникване на данъчното събитие за доставка, или от деня на получаването на авансовото плащане. Фактурата се издава поне в два екземпляра – по един за получателя и доставчика.

            (виж пример ***)

       • При ВОД, фактура се издава до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие.

            (виж пример ***)

       • Доставчик може да упълномощи писмено друго лице да издава фактури и известия към фактури от негово име.

       (виж примери *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.****; чл.***; чл.***, ал.*, *, *, * и * от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник