Стопанска операция

 1. Решение за разпределение на дивидент от АД в полза на местни физически лица
 2. Решение за разпределение на дивидент от АД в полза на местни юридически лица
 3. Решение за покриване на загуба от минали години
 4. Решение за увеличаване на капитал
 5. Решение за допълнителни парични вноски
 6. Покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 7. Дебитно известие за закупени стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 8. Кредитно известие за покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 9. Аванс за покупка на стока
 10. Покупка на суровини (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 11. Покупка на стоки (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 12. Дебитно известие за закупени стоки
 13. Кредитно известие за закупени стоки
 14. Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП)
 15. Дебитно известие при ВОП на стоки
 16. Кредитно известие при ВОП на стоки
 17. Протокол за анулиране на фактура за закупени стоки
 18. Внос на стоки
 19. Покупка на урегулиран поземлен имот (УПИ)
 20. Покупка на земеделска земя
 21. Покупка на нов апартамент
 22. Покупка на стара сграда с УПИ
 23. Покупка на машина
 24. Покупка на съоръжение – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 25. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на автомобил
 26. Внос на офис техника
 27. Покупка на софтуер (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 28. Покупка на дялове
 29. Покупка на автомобил чрез финансов лизинг
 30. Покупка на автомобил чрез оперативен лизинг с опция за придобиване
 31. Закупуване на актив преди регистрация по ЗДДС
 32. Покупка на машина с разходи за доставка и монтаж
 33. Разход за химикалки
 34. Закупуване на копирна хартия от нерегистрирано по ЗДДС лице
 35. Закупуване на инвентар – монитори
 36. Кредитно известие за инвентар - монитор
 37. Дебитно известие за инвентар – бюро
 38. Кредитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 39. Дебитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 40. Протокол за анулиране на фактура за покупка на копирна хартия
 41. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на рекламни материали – каталози
 42. Кредитно известие при ВОП на рекламни материали – химикалки
 43. Дебитно известие при ВОП на рекламни материали – чадъри
 44. Внос на рекламни материали – каталози
 45. Разходи за счетоводно обслужване
 46. Разходи за куриерска услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 47. Кредитно известие за ремонтна услуга
 48. Кредитно известие за услуга по монтаж – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 49. Дебитно известие за доставка на вода и електроенергия
 50. Дебитно известие за ремонтна услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
абонамент