Стопанска операция

 1. Преоценка на инвестиционен имот – по модела "Справедлива стойност" – Вариант 2
 2. Преоценка на инвестиционен имот – по модела "Справедлива стойност" – Вариант 1
 3. Начисляване на амортизация на инвестиционен имот
 4. Покупка на инвестиционен имот (сграда и офис обзавеждане)
 5. Покупка на инвестиционен имот (земя)
 6. Липси и излишъци на стоки
 7. Обезценка на стоковo-материални запаси
 8. Брак на суровини поради изтекъл срок на годност
 9. Отчитане на фира
 10. Брак на готова продукция
 11. Отчет за вложени суровини
 12. Заприхождаване на произведена продукция
 13. Отпускане на суровини за производство
 14. Приемане на стока със складова разписка
 15. Отчитане на краткосрочни финансови активи
 16. Инвестиции във финансови активи на разположение за продажба
 17. Предоставени дългосрочни заеми
 18. Инвестиции във финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата
 19. Инвестиции във финансови активи, държани до падеж
 20. Инвестиции в смесени предприятия
 21. Инвестиции в асоциирани предприятия
 22. Отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия
 23. Начисляване на такса битови отпадъци
 24. Начисляване на данък сгради
 25. Начисляване на данък за МПС
 26. Начисляване на данък за представителни разходи
 27. Връщане на платен гаранционен депозит за участие в търг
 28. Плащане на гаранционен депозит за участие в търг
 29. Връщане на платен депозит по договор за наем
 30. Връщане на получен депозит по договор за наем
 31. Получен депозит по договор за наем
 32. Платен депозит по договор за наем
 33. Арбитражно решение по търговски спор
 34. Съдебно решение по търговски спор
 35. Съдебно решение за отмяна на данъчен ревизионен акт
 36. Данъчен ревизионен акт
 37. Приключвателни операции при годишно приключване
 38. Приключвателни операции по ДДС
 39. Обезценка на ДМА
 40. Преоценка на ДМА
 41. Липса на активи
 42. Брак на активи – 2
 43. Брак на активи – 1
 44. Начисляване на амортизация, формирана на база производствени цикли
 45. Начисляване на амортизации по амортизационен план
 46. Начисляване на компенсируеми отпуски
 47. Разходи за ваучери за храна
 48. Начисляване на заплати по ведомост и рекапитулация
 49. Цесия – продажба на вземане
 50. Насрещно прихващане на вземания