3

.133.Как се Прихваща ДДС. В Какви Срокове се Възстановява ДДС.

       • ДДС за възстановяване по Справка-декларация се приспада от дължимия за внасяне ДДС в следващите два месеца, след което, ако има остатък за внасяне, се внася, а ако има остатък за възстановяване (в т.ч. натрупан и в следващите два месеца), НАП го възстановява в срок до 30 дни от подаването на последната Справка-декларация. Но ако е започнала ревизия, срокът за възстановяване е срокът за издаване на ревизионния акт, освен ако лицето не го обезпечи.

       • За лицата, за които повече от 30% от доставките им са ВОД или износ, или имат специално одобрен от министъра на финансите инвестиционен проект, както и в други определени случаи за земеделски производители или лица, усвоили средства от еврофондове, възстановяването на ДДС се извършва в 30-дневен срок от подаването на Справка-декларацията, без да се извършва прихващане в следващите два данъчни периода. Но ако е започнала ревизия, срокът за възстановяване е срокът за издаване на ревизионния акт, освен ако лицето не го обезпечи.

       • Ако към датата на издаване на акта за възстановяване на ДДС лицето има неплатени данъчни и осигурителни задължения, събирани от НАП, НАП ги прихваща и възстановява разликата.

       • Забавен за възстановяване ДДС се възстановява ведно със законовата лихва за забава.

       • ДДС, подлежащ на възстановяване, който е възстановен след 30-ия ден от подаването на Справка-декларацията за неговото възстановяване, независимо от срока на ревизията, нейното спиране или отмяна на отказ за възстановяване, се възстановява заедно със законната лихва.

            (чл.**, ал.**)

       (чл.**; чл.** от ЗДДС / чл.**; чл.**; чл.**; чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник