3

._21.Доставка на Стока от Комисионер.

       • Когато комисионер доставя стоки или услуги от свое име и за чужда сметка, се приема, че комисионерът е продал стоката или услугата на клиента и в същия момент я е придобил от своя доверител/възложител – тоест налице са две отделни доставки.

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник