3

._66.Коя Данъчна Ставка се Прилага при Доставка на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

       • Данъчната ставка на доставките и по двата режима е приложимата ставка на държавата, в която доставката е потребена.

• За документиране на доставките се прилага законодателството на държавата, в която доставката е потребена (държавата по идентификация).

(виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

(чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник