3

.142.В Кои Случаи Дерегистрацията по ЗДДС е Задължителна.

       • Основание за задължителна дерегистрация по ЗДДС е смъртта на физическо лице, прекратяването на търговец по Търговския Закон или прекратяването на кооперация, юридическо лице или неперсонифицирано дружество (консорциум или гражданско дружество), които са били регистрирани по ЗДДС. Има и други специфични случаи, при които е необходимо да се извърши дерегистрация по някои от основанията за регистрация по ЗДДС.

• В 14-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства (с изключение на смърт) лицето трябва да подаде заявление за дерегистрация.

       • Юридическо лице, което се прекратява с ликвидация, има право да избере да остане регистрирано по ЗДДС до заличаването му в Търговския Регистър.

       Това право на избор се упражнява чрез подаване на декларация до НАП в 14-дневен срок от началото на ликвидацията.

       (чл.***; чл.***; чл.***, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник