3

.158.Кога Възниква Право на Данъчен Кредит при Прилагането на Режима за Касова Отчетност.

       • Право на приспадане на данъчен кредит за лице, регистрирано по режима за касова отчетност, възниква:

     - в данъчния период, в който е извършено цялостно или частично плащане по покупка към доставчик, който не е регистриран по режима за касова отчетност. В този случай лицето (купувачът/платецът) издава протокол, който включва в Дневника за покупките и Справка-декларацията за данъчния период на плащането. При частично плащане по покупката, данъчният кредит е пропорционален на плащането – ако са платени 60 лв., данъчният кредит е 10 лв. Данъчният кредит може да се ползва и в някой от следващите 12 данъчни периода;

     - в данъчния период, в който е извършено цялостно или частично плащане по покупка към доставчик, който е регистриран по режима за касова отчетност и във фактурата е вписал “касова отчетност“. Данъчния кредит може да се ползва и в някой от следващите 12 данъчни периода;

       • При извършено частично авансово плащане преди да е настъпило данъчното събитие по покупка, правото на данъчен кредит за авансовото плащане възниква по общия ред – в данъчния период, в който е направено. За остатъка от данъчния кредит по покупката, след настъпването на данъчното събитие се прилага пропорционалният принцип за неговото ползване след всяко плащане.

       • При дерегистрация от режима за касова отчетност, лицето има право да приспадне неприспаднатия данъчен кредит за всички покупки, за които в режима за касова отчетност правото на данъчен кредит не е упражнено върху неплатената им част. В този случай лицето (купувачът/платецът) издава протоколи, които включва в Дневника за покупките и Справка-декларацията за данъчния период на дерегистрацията. Правото на данъчен кредит възниква на датата на дерегистрацията. Това не важи за задълженията по покупки към доставчици, които са регистрирани по режима за касова отчетност и във фактурите си по доставката са вписали “касова отчетност“ – правото на данъчен кредит по техните недоизплатени фактури ще настъпи след тяхното плащане (ако е частично плащане, ще възникне право на пропорционален данъчен кредит).

       • Получател по доставка (купувач), който е регистриран по режима за касова отчетност, не издава протокол за извършени от него плащания по покупки, които са направени от лица, регистрирани по режима за касова отчетност и във фактурите са вписали “касова отчетност“ – в този случай протоколите във връзка с плащанията се издават от продавача (получателя на плащането).

       (чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник