3

._52.Място на Изпълнение, Данъчно Събитие, Изискуемост на ДДС (задължение да се начисли), Данъчна Основа и Начисляване на ДДС при ВОП.

       • Мястото на изпълнение на ВОП е в България, когато стоките пристигат на територията на страната. Независимо от това условие, ВОП може да бъде налице и когато стоките не пристигат на територията на България, но получателят ги е получил под български ДДС номер.

            (виж пример ***) (чл.*, ал. * и ал.* от ППЗДДС / чл.**, ал.* и * от ППЗДДС)

       • Данъчното събитие при ВОП възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на България.

       • ДДС при ВОП става изискуем (задължение да се начисли) на 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие, или на датата на издаване на фактурата, ако тя е издадена преди 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие, което фактурата отразява (в т.ч. издаден документ за придобиване на ново превозно средство).

            (виж пример ***)

       Това не се прилага за случаите, когато фактурата (документът за придобиване на ново превозно средство) е издадена във връзка с направено плащане преди датата на данъчното събитие.

       • ДДС за ВОП се самоначислява с протокол, който се съставя в срок до 15 дни след като данъкът е станал изискуем (задължение да бъде начислен).

       • Данъчната основа при ВОП се определя по общите правила за определяне на данъчната основа.

       • Начисленият с протокол ДДС при ВОП е с право на данъчен кредит, който се ползва в същия данъчен период на начисляването. На практика това означава, че при ВОП няма ефективно плащане на начисления ДДС към НАП.

            (виж пример ***)

       • Освободени ВОП на стоки са тези, които биха били освободени, ако са извършени на територията на България. Освободени ВОП на стоки са и тези, предназначени за лица, които са страни по международни договори или са институции на ЕС, или получателят е лице – посредник в тристранна операция, регистрирано за целите на ДДС в друга държава от ЕС.

            (виж пример ***) (чл.**; чл.**; чл.**; чл.** от ЗДДС)

       (виж примери ***, ***, *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.**; чл.**; чл.**; чл.** от ЗДДС / чл.*, ал.* и ал.*; чл.**, ал.* и * от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник