Статия

 1. Значението на практиката на ВКС и ВАС за бизнесa
 2. Как се връчва заповед на служител, ако той отказва да я получи?
 3. Защо да изберем ЕООД пред ЕТ?
 4. Как се глобява служител?
 5. Кога са налице „системни нарушения на трудовата дисциплина“?
 6. Прихващането като способ за погасяване на две насрещни задължения
 7. Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане на здравето на служител – вследствие на професионална болест или трудова злополука
 8. Характеристика на Указанията и Становищата, издавани от НАП
 9. Какви правомощия имат служителите на местните администрации по събирането на местните данъци и такси?
 10. Защо не трябва да се начислява ДДС при префактуриране на такса „битови отпадъци“ от регистриран по ЗДДС наемодател към наемател?
 11. Същност и форма на договора за дарение. Данъчни ефекти
 12. Непреодолима сила – форсмажор
 13. Допълнителните парични вноски като форма на финансиране на Дружество с ограничена отговорност
 14. Как се прехвърля отпускът по майчинство от майката към баща, баба или дядо?
 15. Как се получават неизплатени заплати от работодател в производство по несъстоятелност?
 16. Има ли разлика между понятията „място на работа“ и „работно място“?
 17. Как се извършва принудително изпълнение върху акции?
 18. Какво е задължителното съдържание на трудовия договор?
 19. Кога е налице трудова злополука, как се установява тя и какви права възникват за пострадалия?
 20. Как работодателят законосъобразно може да удължи работното време на своите служители?
 21. Трудоустрояването като елемент от основанията за прекратяване на трудово правоотношение
 22. Обезщетение за безработица – придобиване на право, размер, ред и срок за отпускане
 23. Данък върху даренията
 24. Зачита ли се за осигурителен стаж периодът на обучение за висше образование?
 25. Възможно ли е да се прекъсне вече започнало използване на платен годишен отпуск?
 26. Може ли работодател да откаже на свой служител да използва полагащия му се годишен отпуск?
 27. Може ли служител да отложи ползването на отпуска си за следващата година?
 28. Какви са давностните срокове по задълженията?
 29. Как се освобождава служител при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор?
 30. Данъчна основа по ЗДДС
 31. Как се освобождава служител, когато на негово място трябва да бъде възстановен незаконно уволнен служител?
 32. Особени случаи при определяне на данъчната основа съгласно ЗДДС
 33. Има ли право на обезщетение и отпуск поради бременност и раждане служителка, чието дете е настанено в приемно семейство?
 34. Особени случаи при определяне на данъчната основа съгласно ЗДДС
 35. В кои случаи работодател може едностранно да промени характера на работата на свой служител?
 36. В кои случаи работодател може едностранно да промени мястото на работа на свой служител?
 37. Връчване на нотариална покана
 38. Кога ДДС става изискуем за начисляване?
 39. Какво e „Инкотермс“ (Incoterms) и правилата за търговия, които определя?
 40. Кога работодателят трябва да предостави удължен и кога - допълнителен платен годишен отпуск?
 41. Може ли новоназначен управител да прекрати трудовия договор на ръководен служител само с предизвестие?
 42. Каква е същността на длъжностната характеристика и как може да бъде изменяна?
 43. Как се уволнява дисциплинарно служител?
 44. Как да се защитя от (агресивни) кредитори?
 45. Как се събират просрочени вземания от клиенти?
 46. Административни нарушения на пътя – издаване на електронен фиш
 47. Може ли да се делегира работодателска власт на трето лице?
 48. Как се освобождава служител при съкращаване на щата?
 49. Как се прекратява трудов договор със защитен служител?
 50. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на автомобил, който е закупен от физическо лице?
абонамент