Статия

 1. Ред за обжалване на дисциплинарно уволнение и разноски в съдебното производство
 2. Промени в осигуряването през 2022 г.
 3. Патентен данък – общи постановки
 4. Данъчен кредит за лек автомобил
 5. Кога физическо лице е длъжно да се регистрира по ЗДДС?
 6. Кои разходи не се признават за данъчни цели
 7. Какви обезщетения дължи работодател на своя служител при прекратяване на трудовото правоотношение?
 8. Обезщетение за безработица – придобиване на право, размер, ред и срок за отпускане
 9. Различията между гражданския и трудовия договор
 10. Промени в трудовите отношения през 2021 г.
 11. Промени в осигуряването през 2021 г.
 12. Може ли възнаграждение по договор за управление или граждански договор да се изплати в брой, ако надхвърля 10 000 лв.?
 13. Данък върху наследството
 14. Как се определят пазарни нива по сделки между свързани лица?
 15. Данък върху собствеността на недвижимите имоти
 16. Обявяване на Годишен финансов отчет
 17. Данък върху възмездно придобито имущество – недвижими имоти и МПС
 18. Някои аспекти от новата спогодба за избягване на двойно данъчно облагане между Република България и Кралство Нидерландия
 19. Какво e „Инкотермс“ (Incoterms) и правилата за търговия, които определя?
 20. Каква е разликата между временна и трайна неработоспособност?
 21. Уволнение на служител поради обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор
 22. Откъде и как може да се получи удостоверение, че дружество не е в производство по ликвидация или несъстоятелност?
 23. Значението на практиката на ВКС и ВАС за бизнесa
 24. Критика на две решения на ВАС във връзка с отдаването под наем на апартамент на юридическо лице, ползван от негов служител
 25. Право на приспадане на ДДС в практиката на СЕС
 26. Ролята на актовете на СЕС по преюдициални запитвания за националното правоприлагане
 27. Основни характеристики на преюдицалното запитване
 28. Какви документи може и трябва да получи служителят при прекратяване на трудовия му договор?
 29. Какви документи изготвя и предоставя работодателят при прекратяване на трудов договор със служител?
 30. Какво е вътреобщностна доставка на стоки и какъв е редът за документирането ѝ?
 31. Каква сума може да се изплати като дивидент в брой?
 32. Данъчни задължения на получател на услуга от трета страна извън ЕС
 33. Как се документира лично ползване на автомобил?
 34. Кои са основанията за обработка на лични данни, регламентирани в европейското и българското законодателство?
 35. От кой момент влиза в сила решението за избор на нов член на Съвета на директорите?
 36. Каква е процедурата при промяна в адреса на управление на ООД?
 37. Каква е нормалната продължителност на работното време при нощен труд?
 38. При какви хипотези времето, в което служител не е работил, се признава за трудов стаж?
 39. Проверки по ДОПК
 40. Какви данъчни облекчения ползва лице с трайно намалена работоспособност от 50%?
 41. Постъпване на служител
 42. В кои случаи се уведомява НАП при промяна на трудовото правоотношение?
 43. Как се прекратява трудов договор със защитен служител?
 44. Как се освобождава служител при съкращаване на щата?
 45. Може ли да се делегира работодателска власт на трето лице?
 46. Административни нарушения на пътя – издаване на електронен фиш
 47. Как се събират просрочени вземания от клиенти?
 48. Как да се защитя от (агресивни) кредитори?
 49. Как се уволнява дисциплинарно служител?
 50. Каква е същността на длъжностната характеристика и как може да бъде изменяна?