3

.102.Какво Съдържат и Как се Номерират Фактури за Целите на ЗДДС.

       • Фактурата задължително съдържа следните реквизити:

            - Наименование на документа;

            - Пореден десетразряден номер;

- Дата на издаване;

            - Име и адрес на доставчика;

            - Идентификационен (ДДС) номер на доставчика;

            - Име и адрес на получателя на доставката;

            - Идентификационен (ДДС) номер на получателя;

            - Количеството и вида на стоката или вида на услугата;

            - Датата на данъчното събитие или на полученото плащане;

            - Единичната цена, без данъка и данъчната основа на доставката;

            - Ставката на данъка, а ако тя е нулева, и основанието за прилагането ѝ;

            - Размер на данъка;

            - Сумата за плащане, ако е различна от сумата на данъчната основа и данъка;

            - Обстоятелства, които определят стоката като ново превозно средство.

       • Екземплярът, който се предоставя на купувача, задължително съдържа гриф ”оригинал”;

       • Номерата на фактурите и известията нарастват без дублиране и пропуски и не зависят от това дали се отнасят за фактури или известия.

       • Отделните офиси или клонове на едно предприятие, могат да си определят отделни диапазони от номера за издаване на фактури и известия.

       • Когато регистрирано лице е посредник в тристранна операция, във фактурата до придобиващия, като основание за неначисляване на ДДС, се посочва ”чл.141 от 2006/112/ЕО”.

       • Когато данъкът е изискуем (задължение да се начисли) от получателя, във фактурата не се посочват данъчна ставка и размер на данъка, а се вписва ”обратно начисляване” и основанието за това.

       • Издадени фактури могат да бъдат предоставяни/изпращани на хартиен носител или по електронен път, при условие че са гарантирани автентичността на произхода и ненарушимостта на съдържанието на електронното копие.

       • Фактура се издава, независимо дали получателят е регистриран по ЗДДС, или не.

       • При доставки на стойност до 100 евро (данъчна основа + данък), ставката на данъка и сумата за плащане, ако е различна от сумата на данъчната основа и данъка, не са задължителен реквизит. Тоест ако цената на доставката е 120 лева, във фактурата може да се запише само: данъчна основа 100 лева и 20 лева размер на данъка – 20% ставка на данъка може да не се запише.

       (чл.*** от ЗДДС / чл.**; чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник