3

._27.Доставки на Стоки, предназначени за Дейности в Континенталния Шелф и Изключителната Икономическа Зона на България.

       • В случаите на доставки на стоки на територията на страната, които са предназначени за дейности в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на България, те се облагат по общия ред – в т.ч. и тези от тях, които са поставени под режим реекспорт или износ.

       • В 7-дневен срок преди осъществяването на доставките, лицето уведомява НАП по електронен път.

       • ДДС по тези доставки се начислява с протокол.

       • Лицето, начислило ДДС по тези доставки, има право на данъчен кредит.

       (чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник