3

._99.Кога е Възможно Фактура по Доставка да се Издаде от Купувача – Самофактуриране.

       • Фактура или известие по фактура от името на доставчика може да издава и получателят по доставката, по специален ред – ако двете страни са се споразумели за това. В този случай на фактуриране, получателят вписва във фактурата ”самофактуриране”.

       (чл.***, ал.** от ЗДДС / чл.***; чл.*** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник