3

._40.Особени Случаи при Определяне на Данъчната Основа.

       • Данъчната основа при продажба на дълготраен актив се определя на базата на направените преки разходи за неговото придобиване, намалени с линеен процент на изхабяване, който за недвижимите имоти е 20 г. за 100% изхабяване, а за движимите – 5 г. за 100% изхабяване, считано от началото на данъчния период, в който е упражнено правото на данъчен кредит.

       • Данъчната основа е пазарната цена на стоката или услугата към датата на данъчното събитие при определени доставки между свързани лица, когато някоя от страните няма право на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит.

            (виж пример 91)

       • Ако при доставка между две свързани лица и двете страни имат право на пълен данъчен кредит по доставката, тогава данъчната основа може и да не е пазарната цена на стоката или услугата.

       • Данъчната основа за доставка на стоки и услуги при дерегистрация по ЗДДС, е данъчната основа за тяхното придобиване, намалена с разходите за обичайното им изхабяване. Ако балансовата стойност не може да бъде определена, тогава данъчната основа е пазарната цена на стоките или услугите.

            (виж пример 92)

       • Данъчната основа за предоставени услуги на собственици или служители за цели, различни от основната дейност на предприятието, е равна на сумата на направените преки разходи, свързани с тяхното извършване, за което се прилагат определени правила. Подобни правила се прилагат и за определяне на данъчната основа при извършено безвъзмездно подобрение на актив от страна на наемателя или ползвателя.

            (виж пример 93)

       • Когато стоки или услуги, предоставени на собственици или служители, се използват едновременно както за техни лични нужди, така и за основната дейност на предприятието, тогава данъчната основа се разпределя пропорционално, в зависимост от степента на използване на съответната стока или услуга за личните нужди на собственици и служители и за основната дейност на предприятието.

            (виж пример 94)

       • Има и други специфични правила за определяне на данъчната основа при специфични доставки или обстоятелства.

       (виж примери 91, 92, 93 и 94 от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.** от ЗДДС / чл.**; чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник