3

._84.Как се Изчислява Правото на Пропорционален Данъчен Кредит за Недвижим Имот, Който ще се Използва Както за Основната Дейност, Така и за Лични Нужди.

       • За начислен ДДС при придобиване на недвижим имот, който ще се използва едновременно както за независимата икономическа дейност на лицето, така и за личните нужди на собственика или неговите служители, лицето има право на приспадане на данъчен кредит, който е пропорционален на частта на ползването на имота за независимата си икономическа дейност.

       • Частта на пропорционално ползвания данъчен кредит се определя на база на очакваното ползване на недвижимия имот за независимата икономическа дейност, спрямо общото му ползване, изчислено до втория знак след десетичната запетая.

       • Регистрирано по ЗДДС лице има право на частичен данъчен кредит за определения пропорционален ДДС с право на данъчен кредит, ако недвижимият имот се използва както за облагаеми, така и за освободени доставки.

       • Горните правила се прилагат и в случаите на учредено вещно право за ползване на недвижим имот.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.*** от ЗДДС / чл.***; чл.**** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник