3

._79.Ползва ли се Начисленият ДДС при Дерегистрацията за Наличните Активи При Повторна Регистрация по ЗДДС.

       • При повторна регистрация по ЗДДС възниква право за приспадане на данъчен кредит за начисления и ефективно внесен ДДС при дерегистрацията за тези активи, които са налични при повторната регистрация.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.**; чл.** от ЗДДС / чл.**, ал.* от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник