3

.130.По Какъв Ред и в Какъв Срок се Отстраняват Грешки или Пропуски в Подадени Справки-декларации и Дневници.

       • Допуснати грешки в подадена Справка-декларация и дневниците (в т.ч. и VIES-декларацията) за току-що изтекъл данъчен период, могат да бъдат поправени с пускането на нова Справка-декларация и дневници, до крайния срок за подаване.

След изтичането на този срок, допуснати грешки се поправят от лицето в данъчния период, в който грешката е установена, като включи неотразени фактури, известия или протоколи в съответния дневник, в същия данъчен период. В този случай лицето писмено уведомява НАП, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за данъчния период, в който е допусната грешката.

• Лице, на което е прекратена регистрацията по ЗДДС, ако открие грешка в подадени Справка-декларация и дневниците (в т.ч. и VIES-декларацията), уведомява писмено НАП и корекцията се извършват в срок до 14 дни от получаване на разрешение за това от НАП, с подаване на нова Справка-декларация и дневници за съответния период.

• Лице, на което е прекратена регистрацията по ЗДДС, ако установи, че не е издало фактура, известие или протокол преди дерегистрацията си, в срок до 5 дни от установяването на това обстоятелство уведомява писмено НАП, който преценява дали да даде разрешение да бъде издаден конкретен документ. При разрешение от НАП, издаването на документа се извършва в срок до 14 дни от получаването на разрешение и се подава Справка-декларация и дневници за периода, през който документът е издаден.

• Лице, на което е прекратена регистрацията по ЗДДС, при настъпване на обстоятелство за изменение на данъчната основа или за разваляне на доставка, за която е издало данъчен документ с начислен ДДС преди дерегистрацията, уведомява писмено НАП, който преценява дали да даде разрешение да бъде издаден конкретен документ за корекция на сделката. При разрешение от НАП, издаването на документа се извършва в срок до 14 дни от получаването на разрешение и се подава Справка-декларация и дневници за периода, през който документът е издаден.

• Лице, което преди датата на прекратяване на регистрацията си по ЗДДС е издало фактура с начислен ДДС за получено авансово плащане, в срок до 14 дни от датата на връщане или прихващане на част от сумата, издава документ за корекция на данъчната основа и подава Справка-декларация и дневници за периода, през който документът е издаден.

(чл.*** от ЗДДС / чл.**** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник