Описание на калкулатора:

Калкулаторът изчислява трудов стаж на служител в години, месеци и дни, за определен период от време, съобразно почивните и празнични дни, при трета категория труд.

Калкулаторът дава възможност стажът да се изчислява по два метода:

1. Съгласно Инструкцията на НОИ – дните от трудовия стаж в непълен месец се изчисляват в брой календарни дни, като в т.ч. се броят почивните и празничните дни;

2. Съгласно Кодекса на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж – дните от трудовия стаж в непълен месец се изчисляват в брой работни дни.

Дефиниращи норми:

чл. 351, чл. 352, чл. 353, чл. 354, чл. 355, чл. 356 от КТ

чл. 9, чл. 10, чл. 11, чл. 12, чл. 13 от НТКТС

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

имена и данни за служител

В това поле могат да се запишат в свободен текст имена и ЕГН на служител и неговата длъжност. Полето не е задължително, не се запазва в база данни и е единствено за удобство и прегледност при отпечатване на изчисленията и прилагането им в трудовото досие на служителя, за да се удостовери начинът за изчисляване на трудовия му стаж при напускане.

дата на постъпване

Датата, на която лицето е постъпило на работа. 

дата на прекратяване

Датата на прекратяване на трудовия договор на лицето. 

Законоустановено работно време за служителя

Избира се колко часа е законоустановеното работно време за работата на конкретния служител.

Съгласно Кодекса на труда (КТ) нормалната продължителност на работното време през деня е 8 часа.

Нормалната продължителност на работното време през нощта е 7 часа – например за работещите като нощна охрана или обслужващи центрове, които работят само нощем.

Законоустановеното работно време за непълнолетните също е 7 часа – това са лицата между 16 и 18-годишна възраст.

7 часа е законоустановеното работно време за служителите с пълна загуба на зрение.

7 часа е работният ден за служители, които работят във вредни за физическото и психическото здраве условия на труд.

6 часа е работният ден за патоанатоми, лаборанти, които изследват човешки трупен материал, и други подобни.

Категориите работа, за които е установено намалено работно време от 7 или 6 часа, са определени в  Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно врем.

работно време по ТД

Посочва се работното време като часове, което е вписано в трудовия договор на служителя.

метод на изчисление

Избира се методът, по който да се изчисли трудовият стаж.

Съгласно Кодекса на труда за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня – 8, 7 или 6 часа. Тоест ако служителят е работил най-малко 4 часа (при 8 часа законоустановено работно време), 3,5 часа (при 7 часа законоустановено работно време) или 3 часа (при 6 часа законоустановено работно време), тогава всеки отработен ден ще му се признава за пълен ден с трудов стаж.

Ако служителят е работил по-малко от половината от законоустановеното за него работно време по време на трудовия му договор, тогава трудовият му стаж се изчислява пропорционално на отработените часове, до достигане на законоустановеното за него работно време за деня – 8, 7 или 6 часа.

Метод съгласно Инструкцията на НОИ

Трудовият стаж, съгласно инструкцията на НОИ, се изчислява от дата до дата, като между двете дати се изчислява броят на целите години и месеци, а дните от непълен първи или последен месец се изчисляват в брой календарни дни.

Метод съгласно Кодекса на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж

Съгласно този метод, трудовия стаж се изчислява от дата до дата, като между двете дати се изчислява броят на целите години и месеци, а дните от непълен първи или последен месец се изчисляват в брой работни дни.

Разликата между двата метода е единствено в това, че първият метод изчислява дните от трудовия стаж в непълен месец в брой календарни дни, а вторият метод ги изчислява в брой работни дни – но броят на пълните години и месеци съвпада на 100%.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Трудов Стаж за Период

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
абонамент

Всички Калкулатори