3

._1_.Кои Сделки и Доставки се Облагат с ДДС.

       • С ДДС се облага:

- всяка възмездна облагаема доставка (продажба) на стока или услуга;

- всяко възмездно Вътреобщностно Придобиване ( ВОП) с място на изпълнение в България, извършено от регистрирано по ЗДДС лице или за което е възникнало задължение да се регистрира;

- всеки възмезден ВОП или инцидентен ВОД (Вътреобщностна Доставка) на ново превозно средство;

- всеки възмезден ВОП на акцизни стоки с място на изпълнение в България – независимо кой е получателят;

- вносът на стоки;

- всяка безвъзмездна доставка на стока или услуга за лично ползване или за лични нужди на собственици, служители и трети лица, освен ако за безвъзмездно доставените стоки или услуги не е използван данъчен кредит за платеното ДДС при тяхната покупка.

       (чл.*; чл.*; чл.*, ал.*; чл.*, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник