3

._24.Бартер на Стоки или Услуги.

       • Когато при доставка възнаграждението е уговорено в стоки или услуги (бартер), се приема, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се приема за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава. Ако една от доставките предхожда другата, тогава тя се смята за авансово плащане (цялостно или частично) по втората доставка.

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник