3

.120.Каква Счетоводна Отчетност Трябва да Води Едно Регистрирано по ЗДДС Лице.

       • Всяко регистрирано по ЗДДС лице задължително води подробна счетоводна отчетност, от която да може да се установят задълженията му по ЗДДС;

       • Всяко задължено по ЗДДС лице задължително води регистър за стоките, които изпраща до друга държава от ЕС и очаква да му се върнат след преработка или използването им най-късно до 24 месеца, както и в огледалния случай – ако получава такива стоки, които ще върне най-късно до 24 месеца.

       • Всяко задължено по ЗДДС лице, което прехвърли стоки в друга държава от ЕС под режим складиране на стоки до поискване или получи стоки на територията на България под същия режим, задължително води електронен регистър на тези стоки. Информацията в регистъра се пази за срок от 10 години, считано от края на годината, през която стоките са изпратени или получени.

       • Всяко задължено по ЗДДС лице, установено в България, на което са предоставени стоки за съхранение, води детайлна отчетност за тези стоки, така че да може да се установи видът и количеството на стоките във всеки един момент, лицата, които са ги предоставили за съхранение, в т.ч. и лицата които са ги изпратили, транспортирали или получили. Информацията за съхраняваните стоки се пази за срок от 10 години, считано от края на годината, в която е започнало съхранението на стоките.

       (чл.*** от ЗДДС / чл.*** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник