3

._39.Какво е Данъчна Основа по ЗДДС. Как се Определя Данъчната Основа по ЗДДС.

       • Данъчната основа е стойността, върху която се начислява ДДС.

       • Данъчната основа по една доставка включва всички елементи на възнаграждението, което е платено или дължимо на доставчика във връзка с доставката.

            (виж пример **)

       • Не се смятат за възнаграждение във връзка с доставка всякакви плащания на неустойки и лихви, които имат обезщетителен характер.

            (виж пример **)

       • Към възнаграждението, платено или дължимо на доставчика, за да се формира окончателната данъчна основа, се добавят:

            (виж пример **)

     - всички данъци и такси, свързани с доставката, когато са платени от доставчика и са поискани от получателя да ги възстанови (плати);

     - включените акцизи, освен ако стоките не са поставени под режим отложено плащане на акциз;

     - всички субсидии и финансирания, които са пряко свързани с доставката;

     - всички съпътстващи доставката разходи, които са начислени от доставчика на получателя – като опаковане, транспорт, застраховка, комисионна и др., пряко свързани с доставката;

     - стойността на опаковки или контейнери, освен ако не подлежат на връщане, защото са за многократна употреба – като бутилки, палети, контейнери и т.н. (Ако опаковки, подлежащи на връщане, не бъдат върнати в срок до 12 месеца, се включват в данъчната основа на доставката);

     - стойността на гаранционното обслужване;

     - сумата, задържана от получателя като гаранция за добро изпълнение.

       • Данъчната основа не включва:

     - търговска отстъпка или намаление, независимо дали са предоставени под формата на пари, стоки или услуги, а ако те са предоставени по-късно след доставката – се издава кредитно известие;

     (виж пример **)

     - разходите на лизингополучателя или лизингодателя, свързани с ползването на вещта по време на договора за лизинг – като застраховки, данъци, такси и други подобни.

       • Не е търговска отстъпка предоставянето на стоки или услуги с незначителна стойност (на цена под 30 лв.), които не са свързани с предмета на доставката, към която се предоставят – това се третира като безвъзмездна доставка (подарък), но ако подаръкът е над 30 лв., възниква отделно задължение за начисляване на ДДС.

            (виж пример **)

       • Когато възнаграждението е уговорено изцяло или частично в стоки или услуги (бартер), тогава данъчната основа на всяка от доставките е равна на данъчната основа на предоставяната стока или услуга при нейното придобиване или себестойност, а когато не може да се определи, тогава данъчната основа е равна на пазарната цена на предоставяната стока или услуга към датата на данъчното събитие.

            (виж пример **)

       • Данъчната основа при доставката на стоки или услуги срещу многоцелеви ваучер, е равна на стойността на ваучера, без включения ДДС, свързан с доставените стоки или услуги.

            (виж пример **)

       • Когато елементи на формирането на данъчната основа са в чуждестранна валута, те се преизчисляват в български лева, по фиксинга на БНБ.

       • Има и други правила за определяне на данъчната основа при определени доставки или обстоятелства.

       (виж примери **, **, **, **, **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.** от ЗДДС / чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник