3

._90.Корекция на Ползван Данъчен Кредит за Стоки, Които Са или Биха Били Дълготрайни Активи.

       • За стоки или недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи (тоест със стойност на придобиване над 5 000 лв.), за които при придобиването им е ползван пълен, частичен или пропорционален данъчен кредит или изобщо не е ползван данъчен кредит, но в годините след тяхното придобиване (респективно 5 г. за стоките и 20 г. за недвижимите имоти) настъпи изменение в тяхното използване за доставки, за които е налице различно право от вече ползвания или не данъчен кредит, то тогава размерът на ползвания или не данъчен кредит се коригира, ако е бил по-голям или по-малък от този, който лицето би имало право да приспадане, в случай че придобиваше стоката в годината на настъпване на изменението. Това се прилага и в случаите на придобито вещно право на ползване.

       • Корекциите се извършват по определени формули, в последния данъчен период на календарната година, през която са настъпили съответните обстоятелства, а ако лицето е дерегистрирано – в неговия последен данъчен период, чрез съставяне на протокол, който се отразява в Дневника за покупките и Справка-декларацията за този данъчен период, като се отразява със знак ”+”, ако е в увеличение, и със знак ”-”, ако е в намаление. Лицата имат право да не извършват корекцията, ако тя е в увеличение.

• Срокът за корекция на данъчен кредит (съответно 5 г. за стоките и 20 г. за недвижимите имоти) не тече в периодите, в които стоката или имотът не се използват за облагаеми доставки.

(виж пример 168 от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

(чл.***; чл.*** от ЗДДС / чл.**, ал.**, ал.** и ал.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник