3

._60.Кой Има Право да се Регистрира по Режим Извън Съюза. Как се Извършва Регистрацията.

       • На регистрация по ”Режим Извън Съюза” има право лице, което:

            - не е установено в държава от ЕС;

            - не е регистрирано по ”Режим Извън Съюза” в друга държава от ЕС;

     - няма законово ограничение да се регистрира по режима; и

     - извършва доставки на далекосъобщителни услуги, радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени в държава от ЕС, в т.ч. и в България.

       • Регистрацията по ”Режим Извън Съюза” се извършва с електронно заявление по образец до НАП София, който в срок до 14 дни проверява основанията за регистрация и издава акт, с който извършва или мотивирано отказва регистрация. Актът се връчва по електронен път.

       • За дата на регистрация по ”Режим Извън Съюза” се счита първият ден на тримесечието, следващо тримесечието на подаването на заявлението за регистрация, или датата на първата доставка, ако тя е извършена преди регистрацията по предходното изречение.

       • Лице, регистрирано по ”Режим Извън Съюза” в друга държава от ЕС, може да премести регистрацията си в България, или от България в друга държава от ЕС, като уведомява и двете страни за това с електронно заявление по образец.

       • Има законови ограничения за регистрация по ”Режим Извън Съюза”, които са свързани с предходни дерегистрации или поради системно неспазване на задълженията по прилагане на режима.

       (чл.*** от ЗДДС / чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник