3

.103.В Кои Случаи и в Какъв Срок се Издава Дебитно или Кредитно Известие към Фактура.

       • При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.

       • При увеличаване на данъчната основа, се издава дебитно известие, а при намаляване на данъчната основа или разваляне на сделка – се издава кредитно известие.

            (виж пример ***)

       • Известие се издава в срок до 5 дни от настъпване на обстоятелството за неговото издаване.

       • Кредитно известие за доставка, за която е издадена фактура с начислен данък за получено авансово плащане, се издава в срок до 5 дни от датата на връщането, прихващането или уреждането по друг начин на авансово преведената сума – за размера на върнатата сума.

       • Известието задължително съдържа всички реквизити на фактурата, както и номера и датата на фактурата, към която е издадено, и основанието за издаването на известието.

       • При прекратяване или разваляне на договор за финансов лизинг (с изрично условие за прехвърляне собствеността на стоката), лизингодателят издава кредитно известие за разликата между данъчната основа на стоката при сключване на договора и сумата, която задържа при условията на договора.

            (виж пример ***)

       (виж примери *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник