3

.173.Санкция за НЕиздадена или По-късно Издадена Фактура, Известие или Протокол по ЗДДС.

       • Регистрирано по ЗДДС лице, което не издаде данъчен документ (фактура, известия или протокол) или не отрази издадения или получения документ в дневниците или регистрите за съответния данъчен период, което води до определяне на дължимия ДДС в по-малък размер, се наказва със санкция в определения в по-малък размер дължим ДДС, но не по-малко от 1 000 лв.

       Отделно се дължи и недекларираният ДДС.

       • Когато данъчният документ е издаден или отразен в дневниците или регистрите в периода, следващ периода, в който е трябвало да бъде издаден или отразен, тогава лицето се наказва със санкция в размер на 25% от определения в по-малък размер дължим ДДС, но не по-малко от 250 лв.

       Отделно се дължи и недекларираният ДДС.

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник