Авторски Материали (3658 актуални и 694 към променени норми)

 1. Статии (96 актуални и 12 към променени норми)
 2. Становищa (483 актуални и 32 към променени норми)
 3. Стопански Операции (171 актуални)
 4. Уроци (207 актуални и 2 към променени норми)
 5. Сметки от Сметкоплан (217 актуални)
 6. Видеоматериали (140 актуални)
 7. Примерни Документи (177 актуални)
 8. Примери към Калкулатори (129 актуални)
 9. Резюмирани Разпоредби (578 актуални и 648 към променени норми)
 10. Базови Примери към Членове (575 актуални)
 11. Резюмирана Съдебна Практика (819 актуални)
 12. Резюмирани Указания от Институции (66 актуални)

Трудове (2 с 426 урока)

 1. Практическо Счетоводство и Данъци (254 урока)
 2. Практически Заплати и Осигуряване (172 урока)

Сборници - авторски и на НАП (11 актуални с 1397 статии и 7 исторически версии с 648 статии)

 1. Резюмета на Разпоредбите в Закона (4 актуални с 578 статии и 4 исторически версии с 648 статии)
 2. Примери към Разпоредбите в Закона (7 актуални с 819 примера)
 3. Наръчник на НАП (2 актуални с 200 фишa)

Калкулатори (31 и 129 примера за ползването им)

 1. Възнаграждения (9 калкулатора с 77 примера)
 2. Стаж (5 калкулатора с 15 примера)
 3. Отпуски (4 калкулатора с 5 примера)
 4. Данъци (7 калкулатора с 27 примера)
 5. Календари (2 калкулатора с 5 примера)
 6. Лихва, валута, инфлация (4 калкулатора с 0 примера)

Видеоуроци (140 към 60 нормативни акта и 700 члена)

 1. Данъци (71 към 16 нормативни акта и 267 члена)
 2. ТРЗ и Личен Състав (38 към 25 нормативни акта и 225 члена)
 3. Право (9 към 8 нормативни акта и 126 члена)
 4. Счетоводство (57 към 30 нормативни акта и 165 члена)

Примерни Документи (177 документа с 177 статии за тяхното приложение към 20 нормативни акта и 142 члена)

 1. Счетоводство и Данъци (0 документа с 0 статии за тяхното приложение към 0 нормативни акта и 0 члена)
 2. Работна Заплата и Личен Състав (0 документа с 0 статии за тяхното приложение към 0 нормативни акта и 0 члена)
 3. Договори, Пълномощни, Решения (0 документа с 0 статии за тяхното приложение към 0 нормативни акта и 0 члена)
 4. Фактури, Известия и Фискални Документи (8 документа с 8 статии за тяхното приложение към 0 нормативни акта и 0 члена)
 5. Протоколи и Документи Свързани с ДДС (14 документа с 14 статии за тяхното приложение към 0 нормативни акта и 0 члена)
 6. Материални Запаси (19 документа с 19 статии за тяхното приложение към 0 нормативни акта и 0 члена)
 7. Дълготрайни Активи (13 документа с 13 статии за тяхното приложение към 0 нормативни акта и 0 члена)
 8. Банкови Документи (7 документа с 7 статии за тяхното приложение към 0 нормативни акта и 0 члена)
 9. Документи Свързани с Контролни Производства (3 документа с 3 статии за тяхното приложение към 0 нормативни акта и 0 члена)
 10. Документи за Боравене с Пари в Брой (6 документа с 6 статии за тяхното приложение към 0 нормативни акта и 0 члена)
 11. Командировки и Пътни Листа (4 документа с 4 статии за тяхното приложение към 3 нормативни акта и 1 члена)
 12. Други Счетоводни Документи (2 документа с 2 статии за тяхното приложение към 0 нормативни акта и 0 члена)
 13. Документи за Назначаване на Служител (21 документа с 21 статии за тяхното приложение към 11 нормативни акта и 36 члена)
 14. Допълнителни Споразумения към ТД (5 документа с 5 статии за тяхното приложение към 1 нормативни акта и 5 члена)
 15. Документи за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие (4 документа с 4 статии за тяхното приложение към 3 нормативни акта и 6 члена)
 16. Документи за Прекратяване на ТД по Инициатива на Служителя (13 документа с 13 статии за тяхното приложение към 1 нормативни акта и 5 члена)
 17. Документи за Прекратяване на ТД по Инициатива на Работодателя (11 документа с 11 статии за тяхното приложение към 1 нормативни акта и 4 члена)
 18. Протоколи за Съгласуване и за Трудови Книжки (4 документа с 4 статии за тяхното приложение към 3 нормативни акта и 13 члена)
 19. Декларации за Съгласия от Служител (3 документа с 3 статии за тяхното приложение към 2 нормативни акта и 13 члена)
 20. Други Заповеди от Работодател (11 документа с 11 статии за тяхното приложение към 4 нормативни акта и 14 члена)
 21. Молби и Служебни Бележки (2 документа с 2 статии за тяхното приложение към 0 нормативни акта и 0 члена)
 22. Договори (10 документа с 10 статии за тяхното приложение към 1 нормативни акта и 24 члена)
 23. Пълномощни (7 документа с 7 статии за тяхното приложение към 4 нормативни акта и 12 члена)
 24. Решения на Органи на Дружество (15 документа с 15 статии за тяхното приложение към 2 нормативни акта и 29 члена)

Съдебна Практика (819 решения към 25 нормативни акта и 397 члена)

 1. Тълкувателно Решение на ВАС (21 решения към 7 нормативни акта и 24 члена)
 2. Тълкувателно Решение на ВКС (98 решения към 6 нормативни акта и 67 члена)
 3. Тълкувателно Решение на ВС (1 решения към 1 нормативни акта и 1 члена)
 4. Решение на ВАС (453 решения към 16 нормативни акта и 182 члена)
 5. Решение на ВКС (143 решения към 7 нормативни акта и 77 члена)
 6. Решение на ВС (1 решения към 1 нормативни акта и 2 члена)
 7. Решение на СЕС (77 решения към 3 нормативни акта и 103 члена)
 8. Тълкувателно постановление на ВКС и ВАС (9 постановления към 2 нормативни акта и 2 члена)
 9. Административен съд (6 решения към 3 нормативни акта и 9 члена)
 10. Софийски градски съд (1 решения към 1 нормативни акта и 1 члена)
 11. Районен съд (2 решения към 1 нормативни акта и 3 члена)
 12. Апелативен съд (7 решения към 1 нормативни акта и 1 члена)

Указания от Институции (66 към 9 нормативни акта и 64 члена)

 1. Указание от НАП (7 към 2 нормативни акта и 10 члена)
 2. Указание от МФ (1 към 1 нормативни акта и 1 члена)
 3. Разяснение на НАП (46 към 8 нормативни акта и 49 члена)
 4. Становище на НАП (9 към 2 нормативни акта и 7 члена)
 5. Становище на МФ (3 към 2 нормативни акта и 4 члена)

Нормативни Актове (485 действащи с 3583 исторически версии и 38 стари издания с 95 исторически версии)

 1. Конституция (1 действаща с 8 исторически версии и 2 стари издания с 10 исторически версии)
 2. Кодекси (8 действащи с 488 исторически версии)
 3. Закони (78 действащи с 1732 исторически версии и 24 стари издания с 51 исторически версии)
 4. Спогодба (68 действащи с 74 исторически версии и 7 стари издания с 7 исторически версии)
 5. Правилници (12 действащи с 151 исторически версии и 1 стари издания с 6 исторически версии)
 6. Наредби (105 действащи с 767 исторически версии и 2 стари издания с 19 исторически версии)
 7. Инструкция (2 действащи с 13 исторически версии)
 8. Директиви (61 действащи с 137 исторически версии)
 9. Регламенти (50 действащи с 100 исторически версии)
 10. Национални Счетоводни Стандарти (30 действащи с 30 исторически версии и 2 стари издания с 2 исторически версии)
 11. Международни Счетоводни Стандарти (43 действащи с 56 исторически версии)
 12. ПКР (8 действащи с 8 исторически версии)
 13. КРМСФО (19 действащи с 19 исторически версии)

Новини (2993 в 13 теми - средно по 3,3 на ден)

 1. Данъци (301 в 5 подтеми - средно по 0,34 на ден)
 2. Счетоводство (26 в 2 подтеми - средно по 0,03 на ден)
 3. Икономика (900 в 10 подтеми - средно по 1,02 на ден)
 4. Финансов одит (9 - средно по 0,01 на ден)
 5. Право (124 в 7 подтеми - средно по 0,14 на ден)
 6. Държавна администрация (41 в 10 подтеми - средно по 0,05 на ден)
 7. Финанси (3 в 7 подтеми - средно по 0,00 на ден)
 8. Застраховане (2 - средно по 0,00 на ден)
 9. Статистика (65 в 4 подтеми - средно по 0,07 на ден)
 10. Бюджет (35 в 5 подтеми - средно по 0,04 на ден)
 11. Европейски и международни органи/организации (11 в 5 подтеми - средно по 0,01 на ден)
 12. Работодатели и профсъюзи (26 в 3 подтеми - средно по 0,03 на ден)

Справочници (12 справочници)

 1. НКПД - 2011
 2. КИПД - 2015
 3. ПРОДПРОМ - 2019
 4. МРЗ
 5. Пощенски кодове
 6. КИД - 2008
 7. ТЗПБ - 2023
 8. Максимален Осигурителен Доход
 9. МОД - ТЗПБ
 10. Инфлация
 11. ЕКАТТЕ - 2020
 12. Офшорни зони