3

.155.От Кога Регистрирано по ЗДДС Лице Може да Прилага Режима за Касова Отчетност.

       • Прилагането на режима за касова отчетност започва от първия ден на месеца, следващ месеца, в който е получено разрешението.

       (чл.****, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник