Описание на калкулатора:

Калкулаторът изчислявава осигурителен стаж на служител в години, месеци, дни и часове, за определен период от време, при трета категория труд.

Калкулаторът дава възможност стажът да се изчислява по два метода:

  1. Съгласно измененията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с ПМС №39 от 11.03.2005 г. – чрез този метод дните от осигурителния стаж в пълен месец се изчисляват спрямо календарни дни, като всеки пълен месец се замества от 21 дни.
  2. Съгласно чл.38, ал.10 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чрез този метод дните от осигурителният стаж в пълен месец се изчисляват в брой отработени работни дни.

Дефиниращи норми:

чл. 9 от КСО

чл. 37, чл. 38, чл. 39 от НПОС

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

имена и данни за служител

В това поле могат да се запишат в свободен текст имена и ЕГН на служител и неговата длъжност.

Това поле не е задължително, не се запазва в база данни и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в трудовото досие на служителя, за да се удостовери начинът за изчисляване на осигурителния му стаж при напускане.

начало на осигуряването

Избира се датата, от която е започнало осигуряването на лицето. Обикновено това е датата, на която лицето е постъпило на работа – първият работен ден.

край на осигуряването

Избира се датата, на която осигуряването на лицето е прекратено. Обикновено това е датата на прекратяване на трудовия договор или денят, от който лицето вече не работи.

Законоустановено работно време за служителя

Избира се колко часа е законоустановеното работно време за работата на конкретния служител.

Съгласно Кодекса на труда (КТ) нормалната продължителност на работното време през деня е 8 часа.

Нормалната продължителност на работното време през нощта е 7 часа – например за работещите като нощна охрана или обслужващи центрове, които работят само нощем.

Законоустановеното работно време за непълнолетните също е 7 часа – това са лицата между 16 и 18-годишна възраст.

7 часа е законоустановеното работно време за служителите с пълна загуба на зрение.

7 часа е работният ден за служители, които работят във вредни за физическото и психическото здраве условия на труд.

6 часа е работният ден за патоанатоми, лаборанти, които изследват човешки трупен материал, и други подобни.

Категориите работа, за които е установено намалено работно време от 7 или 6 часа, са определени в  Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време – виж тук

работно време по ТД

Посочва се работното време като часове, което е вписано в трудовия договор на служителя.

метод на изчисление

Избира се методът, по който да се изчисли осигурителният стаж.

Съгласно Кодекса за социално осигуряване за 1 ден осигурителен стаж се признава времето, през което служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня – 8, 7 или 6 часа, и за този период са внесени или са дължими осигурителни вноски върху полученото, начисленото или неизплатено възнаграждение, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия или длъжност.

Тоест, ако служителят е работил най-малко 4 часа (при 8 часа законоустановено работно време), 3,5 часа (при 7 часа законоустановено работно време) или 3 часа (при 6 часа законоустановено работно време), тогава всеки отработен ден ще му се признава за пълен ден с осигурителен стаж, ако за този период са внесени или са дължими осигурителни вноски върху полученото, начисленото или неизплатено възнаграждение, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия или длъжност

Ако служителят е работил по-малко от половината от законоустановеното за него работно време по време на трудовия му договор, тогава осигурителният му стаж се изчислява пропорционално на отработените часове, до достигане на законоустановеното за него работно време за деня – 8, 7 или 6 часа.

Метод съгласно измененията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж – от 11.03.2005 г.
Осигурителният стаж се изчислява от дата до дата, като между двете дати се изчислява броят на целите години и месеци, като всеки пълен месец се замества от 21 работни дни, а дните от непълен първи или последен месец се изчисляват в реално отработени дни.

Метод съгласно чл.38, ал.10 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
сигурителният стаж се изчислява от дата до дата, като между двете дати се изчислява броят на целите години и месеци, като всеки пълен месец се замества от работните дни в него, а дните от непълен първи или последен месец се изчисляват в реално отработени дни.

Разликата между двата метода е в това, че първият метод изчислява дните от осигурителния стаж в пълните месеци спрямо календарни дни, като всеки пълен месец се замества от 21 дни, а вторият метод ги изчислява на база на реално отработените дни – но броят на непълните месеци се изчислява еднакво – на база реално отработени дни.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Осигурителен Стаж за период

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
абонамент

Всички Калкулатори