3

._59.Общи Правила за Облагане с ДДС на Доставките на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

       • Този режим за облагане с ДДС се прилага за доставки на далекосъобщителни услуги, радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени в държава от ЕС, а доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено в държавата, където услугата се използва, и е избрал да се регистрира за целите на данъчните си задължения в тази държава чрез ”Режим Извън Съюза” или ”Режим В Съюза”.

            (виж примери *** и ***)

       • Доставчици, регистрирани по ”Режим Извън Съюза” или ”Режим В Съюза” в друга държава от ЕС, прилагат тези режими при доставка, когато получатели са данъчно незадължени лица в България.

            (виж пример ***)

       • Когато доставчик е регистриран по ”Режим В Съюза” в България за доставките си в България, дори и те да са извършени от негов обект в друга държава от ЕС, той прилага общите правила на закона за ДДС в България, а не ”Режим В Съюза”.

            (виж пример ***)

       • Когато доставчик е регистриран по ”Режим В Съюза” в България за доставките си в друга държава от ЕС, в която той има свой постоянен обект, независимо дали доставките са извършени от този обект, той прилага общите правила на закона за ДДС в тази държава от ЕС, а не ”Режим В Съюза”.

            (виж пример ***)

       (виж примери ***, ***, ***, *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.***; чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник