3

.144.Кога НАП Може да Дерегистрира Регистрирано по ЗДДС Лице.

       • НАП може по своя инициатива да дерегистрира по ЗДДС лица:

            - за които са налице условия за задължителна дерегистрация;

     - които не могат да бъдат открити на адреса им за кореспонденция (или са го сменили без да уведомят НАП);

     - които в продължение на 3 и повече месеца не подават Справки-декларации по ЗДДС в НАП; или

            - чиито задължения към НАП са по-големи от техните нетни активи.

       • Датата на дерегистрация в тези случаи е датата, на която са установени обстоятелствата за тях.

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник