Пример 187. Документиране на Доставки, при Които се Прилага Режим „В Съюза/Извън Съюза

Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва доставка на услуги по предоставяне на онлайн съдържание по електронен път и прилага „Режим в съюза“. Клиенти са физически лица, които плащат за услугите с кредитни карти. През последното тримесечие на 2019 г. Дружеството е извършило малко над 300 продажби, на стойност 31 000 евро.

През всеки данъчен период Дружеството води електронен регистър, който съдържа следната информация.

 • Държава членка на ЕС по потребление;
 • Вид и количество на предоставяната услуга;
 • Датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката;
 • Номер и дата на фактурата, ако такава е издадена за доставката, както и друга информация, съдържаща се в нея;
 • Данъчната основа, като се посочва използваната валута;
 • Всяко последващо увеличение или намаление на данъчната основа;
 • Приложимата ставка на данъка за конкретна държава на потребление;
 • Размерът на данъка, като се посочва използваната валута;
 • Датата и размерът на получените плащания и начинът на плащане;
 • Всички авансови плащания;
 • Име, пощенски адрес и електронни адреси на клиента, когато са известни на данъчно задълженото лице;
 • Информация, използвана за определяне на мястото, където е установен клиентът, или където е постоянният му адрес, или обичайното му пребиваване.

Регистърът се подава по електронен път.

Дружеството трябва да включи стойността на извършените продажби в Справка-декларация. Валутата, в която се декларира, е евро. Данъкът се приема за включен в сумата от 31 000 евро. Съответно данъчната основа е в размер на 25 000 евро (31 000/1,24). Начисленият ДДС,, съгласно гръцката ДДС ставка (24%), е в размер на 6 000 евро.

(§112 от Тематично Резюме) (чл.120, ал.3 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник