Пример 45. Доставка на Услуги при Условията на Бартер

Дружество 1, чиято основа дейност е извършване на счетоводни услуги, е регистрирано по ЗДДС. Дружество 1 наема офис под наем от Дружество 2. В началото на януари 2019 г. Дружество 2 решава да смени досегашния си счетоводител и сключва договор с Дружество 1 за счетоводни услуги. Тъй като и двете дружества си предоставят услуги взаимно едно на друго, те решават да сключат договор за бартер, в който се посочва, че между двете страни няма да има парични плащания. Стойността на счетоводните услуги на Дружество 1 е 300 лв. на месец – колкото е и наемът, който до този момент е плащало на Дружество 2.

Съгласно ЗДДС, когато има доставка, възнаграждението за което е уговорено в стока или услуга, е налице бартер. При бартер ЗДДС определя, че са налице две отделни доставки: доставка на счетоводни услуги и доставка на услуга – наем. Датата на данъчното събитие за двете доставки възниква на последната дата на месеца, когато плащането (ако имаше такова) би било дължимо. Всяко от дружествата има задължение да издаде фактура за извършената доставка.

И двете дружества следва да включват издадените фактури от тях в Дневник продажби през месеца, за който се отнасят – съответно с данъчна основа в колона 11 и начислен данък в колона 12.

(§24 от Тематично Резюме) (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник