Пример 106. Доставка на Стоки, за Които Не е Ползван Данъчен Кредит при Придобиването

През 2015 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, закупува лек автомобил на стойност 40 000 лв. без ДДС от Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС. Автомобилът разполага с 4 места за пътници + 1 за шофьора. Управителят на Дружество 1 не възнамерява да ползва автомобила за икономическата дейност на дружеството, а по-скоро за свои лични нужди. Поради тази причина Дружество 1 не ползва данъчен кредит по направената покупка. През 2019 г., поради финансово затруднение, Дружество 1 решава да продаде автомобила на физическо лице – за 32 000 лв.

ЗДДС третира подобен тип доставки по малко по-различен начин. Въпреки че Дружество 1 е регистрирано по ЗДДС, то не може да упражни правото си на данъчен кредит за закупения автомобил, тъй като ще го използва за цели, различни от икономическата дейност на дружеството. Поради тази причина за получената фактура, където 40 000 лв. е данъчната основа, а 8 000 лв. е начисленият данък, Дружество 1 следва да посочи цялата обща сума по доставката – 48 000 лв., в колона 9 на Дневник покупки. С тази сума ще се заприходи и самият актив в отчетите на Дружество 1. През 2019 г., когато Дружество 1 решава да продаде въпросния автомобил, то няма задължение да начислява ДДС за извършената доставка. Причината за това е, че ЗДДС дава възможност на данъчно задължените лица, които при закупуването или придобиването на стоки или услуги не са имали право на данъчен кредит, при последваща доставка на тези стоки или услуги да нямат задължение да начисляват ДДС. Така Дружество 1 следва да отчете продажбата чрез Отчет за извършени продажби. В случай че физическото лице желае да му бъде издадена фактура, тя следва да се посочи в Дневник продажби.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 24 посочва само данъчната основа от 32 000 лв. и не посочва ДДС.

(§45 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник