Пример 59. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга на Данъчно Незадължено Лице

Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, предоставя PR услуги на германски политик. Германският гражданин не е регистриран за целите на ДДС в Германия. Офисът, откъдето Дружеството осъществява дейността си, се намира в София. Съгласно договора, сключен между тях, услугата е абонаментна и месечната такса за нея е в размер на 5 000 лв. без ДДС.

Съгласно ЗДДС тази доставка представлява облагаема доставка на услуга. За да се определи дали получателят или доставчикът имат задължение да начислят ДДС, трябва първо да се уточни къде е мястото на изпълнението ѝ. ЗДДС гласи, че в случай че получателят по доставката е данъчно незадължено лице (физическо лице, нерегистрирано за целите на ДДС), то мястото на изпълнение е там, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност – в конкретния случай в София. Това означава, че Дружеството има задължение да начислява 20% данъчна ставка за всяка предоставена услуга към такива лица.

Доставчикът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издало фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 5 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 1 000 лв.

(§32 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник