Пример 79. Данъчно Събитие при Доставка по Договор за Лизинг

На 01.01.2018 г. Дружество 1, което е установено в България, сключва договор за лизинг с Дружество 2, което също е установено в България. Съгласно договора за лизинг Дружество 1 наема от Дружество 2 автомобил за 3 години – срещу лизингова вноска в размер на 2 000 лв. без ДДС на месец. В договора е предвидена и опция за придобиване в размер на 28 000 лв. без ДДС. Стойността на автомобила към датата на подписване на договора е 100 000 лв. без ДДС.

На 01.01.2019 г. е подписан Анекс, съгласно който месечната вноска за оставащите 2 години е в размер на 3 167 лв. без ДДС, като опцията за придобиване става задължителна и собствеността на автомобила следва да бъде прехвърлена на Дружество 1 след края на договора.

Вследствие на подписания Анекс за Дружество 2 вече е налице доставка и възниква данъчно събитие, като данъчната основа, върху която следва да се начисли ДДС, е равна на 76 008 лв. Това е остатъчната сума по лизинга, която се получава по следния начин: 24 месеца (2 години, за които е подписан анексът) х 3 167 лв. (месечна вноска за периода).

Дружество 2 издава фактура на Дружество 1 – на обща стойност 91 209,60 лв. (76 008 лв. данъчна основа + 15 201,60 лв. ДДС). 

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 76 008 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 15 201,60 лв.

(§37 от Тематично Резюме) (чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник