Пример 35. Придобиване на Стоки от Получателя в Тристранна Операция

Дружество 1, регистрирано за целите на ДДС в Белгия, продава 1 000 бр. преносима памет за компютри на Дружество 2, също регистрирано за целите на ДДС, но в Германия. Сумата на сделката е 37 000 лв. Дружество 2 ги продава на Дружество 3, регистрирано по ЗДДС в България – за 40 000 лв. Стоката ще пътува директно от Белгия към България.

Съгласно ЗДДС такъв тип доставки на стоки се третира като тристранна операция. В доставката участват три данъчно задължени лица, които са регистрирани в три различни страни членки на ЕС (България, Белгия и Германия). Стоката реално трябва да пътува от държавата на прехвърлителя – Дружество 1 (Белгия) до държавата на придобиващия – Дружество 3 (България). Задължително условие е посредникът в тази операция – Дружество 2, да не бъде регистриран за целите на ДДС в някоя от другите две държави членки (ако беше регистриран, нямаше да може да се приложи тристранна операция). Изпращачът на стоките – Дружество 1, извършва ВОД и няма задължение да начислява данък. Дружество 1 трябва да посочи тази доставка и във VIES декларация за съответния данъчен период. При закупуването на стоките посредникът – Дружество 2, извършва ВОП на стоки, което е освободено от облагане за него, тъй като придобиващият – Дружество 3, ще има задължение да си начисли данък. Той следва да начисли 20% данъчна ставка за получените стоки чрез издаване на Протокол за самоначисление. Срокът за издаване на този протокол е до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е станал изискуем.

Получателят отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 40 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 8 000 лв.

Получателят отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал протокола, като в колона 13 посочва данъчната основа от 40 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 8 000 лв.

Забележка: Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§15 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник