Пример 141. Право на Данъчен Кредит за Получател по Доставка – в Случаите, при Които Получателят си Самоначислява ДДС

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС и установено в България, извършва вътреобщностни придобивания на стоки от Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Румъния.

През май 2019 г. Дружество 1 придобива стоки от Дружество 2 – на обща стойност 10 000 лв. без ДДС. За доставката на стоките Дружество 2 издава Invoice (фактура) на Дружество 1, в която отразява данъчна основа на доставката в размер на 10 000 лв. и не начислява ДДС, тъй като данъкът се дължи от получателя в България. В тази връзка Дружество 1 издава Протокол по чл.117 от ЗДДС, с който си самоначислява ДДС. Тъй като закупените стоки са свързани с извършването на облагаеми доставки, Дружество 1 има право да ползва данъчен кредит.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 10 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 2 000 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 13 посочва данъчната основа от 10 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 2 000 лв.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§77 от Тематично Резюме) (чл.73а от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник