Пример 57. Място на Изпълнение при Доставка на Електроенергия, Природен Газ, Топлинна и Хладилна Енергия на Територията на България

На 31.10.2019 г. Дружество 1, което е установено в България и е регистрирано по ЗДДС, закупува природен газ от Дружество 2, установено в Русия.

През февруари на 2019 г. Дружество 2 (от Русия) издава фактура на Дружество 1 (от България) на стойност 1 000 000 лв. – за доставка на природен газ, осъществена чрез специализирана инфраструктура, разположена на територията на ЕС. В този случай, тъй като Дружество 1 е установено в България, мястото на изпълнение по тази доставка е на територията на страната. Задължението за начисляване на данъка е на получателя по доставката – т.е. Дружество 1 трябва да си самоначисли ДДС в размер на 200 000 лв. Това става чрез издаването на Протокол за самоначисление на ДДС (по реда, предвиден в чл.117 от ЗДДС).

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 1 000 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 200 000 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който го е издал, като в колона 14 посочва данъчната основа от 1 000 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 200 000 лв.

(§30 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник