Пример 200. Задължителна Регистрация за Дружество по ЗЗД, в Което Участва Регистрирано по ЗДДС Лице

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, и Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС, решават да учредят неперсонифицирано дружество съгласно Закона за задълженията и договорите (или Дружество по ЗЗД – накратко ДЗЗД), във връзка с изпълнение на договор по обществена поръчка. ДЗЗД-то е учредено на 14.05.2020 г.

Има случаи, при които едно данъчно задължено лице, дори да не е достигнало облагаем оборот от 50 000 лв., трябва да се регистрира по ЗДДС. Един от тези случаи е именно когато в неперсонифицираното дружество участва съдружник, който е регистриран по ЗДДС. В новоучреденото ДЗЗД и двамата съдружници (Дружество 1 и Дружество 2) са регистрирани по ЗДДС. В този случай ДЗЗД-то има задължение, в срок от 7 дни от датата на учредяване, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС. В случая след като учредяването е на дата 14.05.2020 г., то крайният срок за подаване на заявление за регистрация ще бъде до 24.05.2020 г.

Важно е да се отбележи, че ако някой от съдружниците в ДЗЗД не е регистриран по ЗДДС към датата на учредяването му, но впоследствие реши да се регистрира, то за ДЗЗД-то също възниква задължение за регистрация. Като дата за регистрация на неперсонифицираното дружество ще се смята датата на регистрация на съдружника.

(§148 от Тематично Резюме) (чл.***, ал.* и ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник