Пример 188. Документиране Покупки на Вторични Суровини, Когато Доставчици са Физически Лица

Дружество, регистрирано по ЗДДС, изкупува вторични суровини от физически лица. През май 2019 г. Дружеството закупува 10 тона метал, на стойност 6 000 лв. без ДДС.

В края на всеки данъчен период Дружеството съставя Отчет за покупките, който съдържа следната информация.

  • Количество и вид на стоката или на услугата – за всяка доставка;
  • Датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем;
  • Покупна цена – за всяка доставка;
  • Ставка на данъка;
  • Размер на данъка.

Съгласно ЗДДС при доставки на вторични суровини данъкът по самата доставка е дължим от получателя по доставката – без значение дали доставчикът е физическо, или юридическо лице. Това означава, че Дружеството има задължение да си самоначисли дължимия ДДС чрез издаването на Протокол.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 6 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 1 200 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 11 посочва данъчната основа от 6 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 1 200 лв.

(§113 от Тематично Резюме) (чл.***, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник