Пример 22. Продажба на Акцизни Стоки в Страна Членка на ЕС

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, извършва доставка на българско вино в Австрия – 100 кашона, по 6 бр. бутилки в кашон, на обща стойност 13 500 лв. Получател по доставката е Дружество 2 – австрийско дружество, нерегистрирано за целите на ДДС. Стоката пътува от София (България) до Виена (Австрия). Транспортът е за сметка на Дружество 2.

Съгласно ЗДДС продажбата на акцизни стоки между страни членки на ЕС се третира като вътреобщностна доставка – без значение дали получателят е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Дружество 1 извършва ВОД на тези акцизни стоки. За такъв тип доставки важи всичко, което се отнася за основната хипотеза на вътреобщностни доставки. Данъчното събитие на доставката възниква на датата, на която е прехвърлена собствеността на стоката. Дружество 1 следва да издаде фактура за продажбата, като в нея ще начисли 0% данъчна ставка. За да може да приложи нулева ставка, то следва да се снабди със задължителните транспортни документи и с потвърждение от получателя, че стоките са пристигнали на територията на Австрия. Това условие е задължително, когато транспортът е организиран от получателя по доставката (Дружество 2) или се осъществява от трето лице (външна компания). В случай че доставчикът не успее да се снабди с тези документи до изтичане на месеца, следващ календарния месец, през който данъкът е станал изискуем, Дружество 1 следва да начисли 20% по тази доставка – все едно е извършена на територията на България.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 20 посочва данъчната основа от 13 500 лв. и не посочва ДДС.

(§12 от Тематично Резюме) (чл.*, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник