Пример 43. Доставка при Договор за Комисионна

На 25.07.2018 г., по условията на комисионен договор, Дружество 1 предоставя на Дружество 2 телефонни апарати – 500 броя. Продажната цена за един брой е 480 лв. без ДДС. Комисионерът се задължава да продава телефонните апарати от свой търговски обект. Комисионната е в размер на 20% от крайната цена. До 15.08.2018 г. комисионерът продава всички телефонни апарати и уведомява комитента (доставчика) за това. За извършената услуга Дружество 2 издава фактура на стойност 48 000 лв. (20% х 240 000) и начислява 9 600 лв. ДДС. 

Комисионният договор е вид споразумение между възложител (наричан комитент) и изпълнител (наричан комисионер), по силата на което комисионерът се задължава да извърши сделка с трето лице – по поръчка на доверителя и срещу възнаграждение.

Съгласно ЗДДС при продажба на стоки чрез комисионер са налице три доставки.

  • Доставка на стока от комитента към комисионера;
  • Доставка на стоката от комисионера към трети лица;
  • Доставка на услугата от комисионера към комитента. 

За първата доставка комитентът следва да издаде фактура – в срок до 5 дни от датата на данъчното събитие. То настъпва на датата на предаването на стоката от комитента на комисионера (в случая на 25.07.2018 г.). Фактурата трябва да е с данъчна основа 240 000 лв. и начислен ДДС в размер на 48 000 лв. При продажбата от комисионера към крайните клиенти също е налице доставка, за което комисионерът следва да издаде фактури, отново с данъчна основа 240 000 лв. и 48 000 лв. ДДС. Датата на данъчното събитие за тази доставка е датата, на която тези стоки са предоставени към крайните клиенти – т.е. 15.08.2018 г. За извършената услуга от страна на комисионера към комитента, първият следва да издаде фактура на стойност 12 000 лв. данъчна основа и 2400 лв. ДДС.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 240 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 48 000 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 240 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 48 000 лв.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

 (§21 от Тематично Резюме) (чл.*, ал.*, т.*; чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник