Пример 87. Определяне на Данъчна Основа при Доставка и Наличие на Отстъпка

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, предоставя хостинг услуги на Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС. Сумата на услугите е 200 лв. без ДДС. Тъй като Дружество 2 е дългогодишен клиент на Дружество 1, съгласно ценовата политика на Дружество 1 те могат да му предоставят отстъпка в размер на 10% от стойността на услугата. На 25.05.2019 г. Дружество 2 издава фактура, като в основанието записва на първи ред „Хостинг услуги за периода 06.2019 – 05.2020“ и на втори ред „търговска отстъпка – 10%“.

Съгласно ЗДДС в размера на данъчната основа не следва да се включва сумата на търговската отстъпка или намалението, ако те се предоставят на датата на данъчното събитие (в случая на 25.05.2019 г.). В случай че тези отстъпки се предоставят след тази дата, то за тях доставчикът следва да издаде кредитно известие към първоначално издадената фактура. Така Дружество 2 ще получи фактура с данъчна основа от 180 лв. (това е сумата след отстъпката) и начислен ДДС от 36 лв.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 180 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 36 лв.

Забележка: Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§39 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник