Пример 13. Извършване на Услуга с Рекламна Цел до 30 лв.

Дружество се занимава с автомонтьорски услуги. То разполага със собствен гараж и автомивка. С цел да увеличи броя на клиентите си и размера на продажбите, Дружеството решава след всеки ремонт клиентът да получава безплатно комплексно измиване на автомобила (чиято себестойност там е 15 лв.). За закупуването на оборудването на автомивката, както и за всички необходими консумативи (вода, препарати и т.н.), Дружеството упражнява правото си на данъчен кредит.

Дружеството е решило безплатно да предоставя услугата „измиване на ремонтиран автомобил“ с цел да популяризира автомонтьорските си услуги и да привлече нови клиенти. По смисъла на ЗДДС – това представлява безвъзмездна доставка на услуга. Но понеже тя се предоставя с рекламна цел и стойността ѝ е незначителна (под 30 лв.), тя попада в изключенията на закона относно това кога една безвъзмездна доставка се приравнява на възмездна. Това означава, че Дружеството няма задължение да начислява данък при предоставянето ѝ. В същото време Дружеството може да ползва данъчен кредит за закупените материали и консумативи.

Дружеството отразява всички получени доставки в Дневник покупки за месеца, в който са издадени фактурите, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа, а в колона 11 посочва ДДС.

(§10 от Тематично Резюме) (чл.*, ал.*, т.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник